ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОРУМ-АВТОСЕРВІС»

(надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 32559064, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4А, офіс 139, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться 29 квітня 2019 р., місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Кржижановського, 4 каб. 211. Початок Зборів: об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 24 годину 28 квітня 2018 р.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання секретаря та головуючого (голови) Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Товариства.
6. Про припинення Товариства шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
7. Про обрання комісії з припинення Товариства.
8. Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.
11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
12. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів про перетворення.
13. Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, можна ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Кржижановського, 4 каб. 211, в робочі дні з 10:00 до 17:00, до дати проведення Зборів, а в день проведення Зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення Зборів до їх початку.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами
– Макарець Антон Антонович, Генеральний директор Товариства.

Принагідно повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, строк, протягом якого такі права можуть використовуватися становить один місяць.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)*

Найменування показника

 

                               Період
2017 2018
Усього активів 1.8 36.4
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованність 19.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1.8 17.1
Нерозподілений прибуток -398.2 -452.9
Власний капітал 1.8 -52.9
Статутний капітал 400 400
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 6.4
Чистий прибуток (збиток) -54.7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів,  витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

* інформація на момент публікації інформації в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

Генеральний директор А. А. Макарець